Giới thiệu

BMTU

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng công tác sinh sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Giáo dục và đào tạo đối với sinh viên; quản lý sinh viên trong học tập và rèn luyện nhằm đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi cho sinh viên.

33